نگهداری و پرورش بونسای (آبياري،خاك،تغذيه) گلدان هاي مناسب بونساي: – اندازه ي گلدان بايد با درختچه بونساي هماهنگي داشته باشد و مكمل زيبايي بونساي باشد. – گلدان بايد زهكش مناسبي

نگهداری و پرورش بونسای (بونسای فضای باز) تاريخچه پيدايش و تعريف بونساي: بونساي براي اولين بار حدود ۲۰۰ سال قبل از ميلاد در چين شناسايي شد. و حدود ۲۰۰۰ سال